Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
291

II Ka 351/22

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2022-12-28

Data publikacji: 2023-03-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rażąca niewspółmierność kary, o jakiej mowa w art. 438 pkt 4 k.p.k., zachodzić może tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, iż zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez sąd pierwszej instancji a karą, jaką należałoby wymierzyć w (...)
UZASADNIENIE Formularz UK 2 Sygnatura akt II Ka 351/22 Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 1 1.CZĘŚĆ WSTĘPNA 0.1.Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji Wyrok Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 19 września 2022 r. w sprawie II K 421/21. 0.1.Podmiot wnoszący apelację ☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ oskarżyciel posiłkowy ☐ oskarżyciel prywatny ☐ obrońca ☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ inny 0
Czytaj więcej»

II Ko 11/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-07-02

Data publikacji: 2020-10-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skazany nie deklaruje dobrowolnego spłacania grzywny – choćby w formie ratalnej – wykazując w tym zakresie całkowitą bierność. W tej sytuacji nie jest celowe dalsze oczekiwanie na wykonanie kary grzywny przez skazanego. Zastępcza kara pozbawienia wolności jawi się obecnie jako jedyny sposób skutecznego wykonania wyroku w części dotyczącej (...)
Sygn. akt II Ko 11/20 POSTANOWIENIE Dnia 2 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: Marta Czachurska przy udziale prokuratora Michała Lasoty po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 roku sprawy skazanego R. Z. , z urzędu, w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce nieuiszczonej kary grzywny w sprawie sygn. II K 73/18 Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 46 § 1 pkt 2 i
Czytaj więcej»

II Ko 62/22

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2022-03-15

Data publikacji: 2022-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ko 62/22 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia /del./ Maciej Olechowski Protokolant: Małgorzata Skuza sprawy M. W. o wydanie wyroku łącznego w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego wszczętego przez Sąd Rejonowy w Mielcu postanowieniem z dnia 3 marca 2022 r. sygn. akt II K 104/22 na podstawie art. 38 § 1 kpk p o s t a n o w i ł: rozstrzygnąć spór o właściwość między Sądem Rejonowym w Mielcu, a S
Czytaj więcej»

II Ko 152/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-09-16

Data publikacji: 2020-12-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyjątek od wynikającej z art. 3 § 1 kkw ogólnej zasady przewiduje, między innymi art. 54 § 1 kkw, zgodnie z którym kara ograniczenia wolności powinna być wykonywana w miejscu stałego pobytu skazanego – jeżeli została orzeczona w postaci obowiązku nieodpłatnej pracy na cele społeczne (art. 34 § 1a pkt 1 kk). Skoro więc kara 6 miesięcy (...)
Sygn. akt II Ko 152/20 POSTANOWIENIE Dnia 16 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: Monika Biało po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 16 września 2020 roku sprawy skazanego R. J. w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość miejscową pomiędzy Sądem Rejonowym w Kolbuszowej a Sądem Rejonowym w Łańcucie na podstawie art. 38 § 1 kpk w zw. z art. 1 § 2 kkw , art. 55 § 1 kkw i art. 54 kkw p o s
Czytaj więcej»

II Ko 161/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2021-09-23

Data publikacji: 2021-12-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ko 161/21 POSTANOWIENIE Dnia 23 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia (del.) Tomasz Turbak Protokolant: Edyta Bełczowska przy udziale prokuratora Marka Skrzyńskiego w sprawie z wniosku Z. I. , A. S. (1) , Z. S. , A. S. (2) w przedmiocie zasądzenia zadośćuczynienia z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego na podstawie art.17§1 pkt 7 kpk w zw. z art. 8 ust. 3 i 4 i art. 13 ustawy
Czytaj więcej»

II Ko 180/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-01-22

Data publikacji: 2020-03-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Regulacja zawarta w art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 396 – dalej ustawa), określa reguły, których celem jest przekształcenie orzeczonych wcześniej kar pozbawienia wolności w kary wolnościowe, o ile w ten sposób zostaną zrealizowane cele kary. Skoro (...)
Sygn. akt II Ko 180/19 POSTANOWIENIE Dnia 22 stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska przy udziale prokuratora Joanny Kukiełki po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniach 28 listopada 2019 roku i 22 stycznia 2020 roku sprawy N. R. , skazanego z art. 258 § 1 kk i inne, z wniosków obrońców skazanego w przedmiocie zamiany kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej w sprawie II K 17
Czytaj więcej»

II Ko 217/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2014-02-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przesłankami przekazania sprawy innemu sądowi na podstawie art.36 kpk są okoliczności odnoszące się do kosztów procesu, w tym społecznych kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak również okoliczności rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie, które także przemawiają za przełamaniem zasady rozpoznawania sprawy przez sąd z góry (...)
Sygnatura akt II Ko 217/13 POSTANOWIENIE Dnia 21 sierpnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Bełczowska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2013 r., wniosku Sądu Rejonowego w M. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w K. z dnia 9 lipca 2013 roku (VII K 301/13), w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu - Sądowi Rejonowemu w P. N. M. i. W
Czytaj więcej»

II Ko 346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2020-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Wniosek W. W. nie może być traktowany jako ponowny wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdy jakich doznał on w wyniku represji ówczesnych władz za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Obecnie wnioskodawca swoje roszczenia zawarte w punkcie 1 i 2 wniosku opiera o treść art. 8 ust. 4 ustawy lutowej, domagając (...)
Sygn. akt II Ko 346/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska przy udziale prokuratora Lidii Szałdy z Prokuratury Rejonowej w Mielcu delegowanej do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2017 roku sprawy z wniosku W. W. o zasądzenie od Skarbu Państwa zadośćuczynienia za represjonowanie
Czytaj więcej»

II Kop 9/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-03-16

Data publikacji: 2020-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Kodeks karny wykonawczy nie zawiera bowiem przepisu, który wskazywałby sposób rozstrzygnięciu sądu penitencjarnego w sytuacji zbiegu wniosków podmiotów uprawnionych. Gdyby więc w stosunku do tego samego skazanego, w zakresie tej samej kary pozbawienia wolności, wniosek taki złożył inny uprawniony podmiot, to zgodnie z nakazem wynikającym (...)
Sygn. akt II Kop 9/20 POSTANOWIENIE Dnia 16 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant Marta Czachurska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 16 marca 2020 roku sprawy B. T. w przedmiocie wystąpienia o wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 19.11.2019 r., w sprawie II K 469/19, bezpośrednio do właściwego sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej - Wielkiej Brytanii na podstawie art. 15 § 1 kkw i ar
Czytaj więcej»

II Kop 12/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-04-26

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Warunkiem koniecznym wydania europejskiego nakazu aresztowania jest ustalenie istnienia przesłanek z art. 607a kpk i braku przesłanek negatywnych opisanych w art. 607b kpk.
Sygn. akt II Kop 12/13 POSTANOWIENIE Dnia 26 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. sprawy Z. R. podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. z wniosku Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania na podstawie art. 607a k.p.k. p o s
Czytaj więcej»