Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III U 379/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2015-05-05

Sygn. akt III U 379/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2015 r.

Sąd Apelacyjny – Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział III

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący – SSO Wojciech Paluch

Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Lichocka

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. w Tarnobrzegu

na rozprawie

sprawy D. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o wysokość kapitału początkowego i o wypłatę odsetek

na skutek D. S.

od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr (...)

z dnia 13 lutego 2015 r. nr (...)

I.zmienia częściowo zaskarżoną decyzję z dnia 7 kwietnia 2014 r. w ten sposób,
że zobowiązuje organ rentowy do uwzględnienia przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego wnioskodawczyni D. S. wynagrodzenia wnioskodawczyni za rok 1989 w łącznej kwocie (...) starych złotych (słownie: (...) starych złotych),

II.w pozostałej części odwołanie od decyzji z dnia 7 kwietnia 2014 r. oddala,

III. zmienia częściowo zaskarżoną decyzję z dnia 13 lutego 2015 r. w ten sposób, że zobowiązuje organ rentowy do wypłaty na rzecz wnioskodawczyni D. S. odsetek za opóźnienie w wypłacie wyrównania emerytury wnioskodawczyni przyznanego decyzją ZUS z dnia 5 lutego 2015 r. (...) tj. odsetek za okres opóźnienia, począwszy od dnia 7 lutego 2014 r. liczonych narastająco od dat wymagalności emerytury za kolejne miesiące,

IV.w pozostałej części odwołanie od decyzji z dnia 13 lutego 2015 r. oddala.

Sygn. akt III U 379/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 7 kwietnia 2014 r. organ rentowy ustalił kapitał początkowy D. S. przyjmując podstawę wymiaru składek za rok 1989 w kwocie (...) starych złotych.

Odwołanie od decyzji organu rentowego (doręczonej jej w dniu 18 lutego 2015 r.) wniosła D. S. domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i uwzględnienia zarobków wnioskodawczyni za rok 1989
w łącznej kwocie (...) starych złotych. Wnioskodawczyni podnosiła, że jej wynagrodzenie w ramach zatrudnienia na pół etatu w (...) Kombinacie Budowlanym wynosiło w roku 1989 po (...) starych złotych miesięcznie.

Organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania zarzucając,
że w świadectwie pracy wnioskodawczyni nie ma zapisu od kiedy obowiązywała miesięczna stawka wynagrodzenia (...) starych złotych.
W konsekwencji organ rentowy z tytułu dodatkowego zatrudnienia wnioskodawczyni w (...) Kombinacie Budowlanym uwzględnił kwoty minimalnego wynagrodzenia – proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia wnioskodawczyni na pół etatu.

Decyzją z dnia 13 lutego 2015 r. organ rentowy odmówił D. S. odsetek za opóźnienie w wypłacie wyrównania emerytury wnioskodawczyni przyznanego decyzją z dnia 5 lutego 2015 r. Organ rentowy wskazywał, że wyrok Sądu wpłynął do ZUS w dniu 27 stycznia 2015 r.

Odwołanie od decyzji organu rentowego wniosła D. S. domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i przyznania kwoty (...) zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie wypłaty świadczeń emerytalnych. Od żądanych odsetek wnioskodawczyni domagała się również ustawowych odsetek za okres, począwszy od dnia wniesienia odwołania.

Organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania powołując się na treść
art.118 ust.1 i ust.1”a” ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Organ rentowy wskazywał, że dniem wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, był dzień wpływu do ZUS wyroku sądowego.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 5 maja 2015 r. Sąd połączył obie sprawy do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Przez cały rok 1989 wnioskodawczyni D. S. pozostawała
w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy w (...) G.
(po przekształceniach organizacyjnych (...) S.A.).
Z zaświadczenia Rp-7 wydanego przez pracodawcę (k.27-30 akt ZUS) wynika, że wynagrodzenie wnioskodawczyni za rok 1989 wyniosło (...) starych złotych. Równolegle przez cały rok 1989 wnioskodawczyni była zatrudniona jako radca prawny w (...) Kombinacie Budowlanym w S. w wymiarze ½ etatu. W ramach zatrudnienia w (...) Kombinacie Budowlanym wynagrodzenie zasadnicze wnioskodawczyni wynosiło odpowiednio (...) starych złotych (od dnia 1 stycznia 1989 r.), (...) starych złotych (od dnia 1 marca 1989 r.), (...) starych złotych (od dnia 1 czerwca 1989 r.) i (...) starych złotych (od dnia 1 sierpnia 1989 r.). Natomiast w świadectwie pracy wnioskodawczyni z dnia 29 czerwca 1990 r. (k.31 akt ZUS) wymieniony pracodawca zamieścił wynagrodzenie wnioskodawczyni w kwocie (...) starych złotych miesięcznie.

( dowód: akta ZUS dot. wnioskodawczyni, odpisy angaży
z (...) Kombinatu Budowlanego k. 41-47 akt sądowych).

Przy dokonaniu powyższych ustaleń faktycznych Sąd uznał, że odwołanie wnioskodawczyni od decyzji kapitałowej z dnia 7 kwietnia 2014 r. częściowo zasługuje na uwzględnienie. Odnosząc się do zarzutów organu rentowego zgłoszonych w odpowiedzi na odwołanie wnioskodawczyni D. S. na rozprawie w dniu 5 maja 2015 r. na wypadek nieuwzględnienia jej żądania zawartego w odwołaniu zgłosiła żądanie ewentualne, domagając się uwzględnienia wynagrodzenia w (...) Kombinacie Budowlanym
za rok 1989 w kwocie (...) starych złotych. To żądanie ewentualne uznać należy za zasadne i w pełni udowodnione. Przedłożonymi na rozprawie odpisami angaży wnioskodawczyni wykazała wysokość swoich wynagrodzeń zasadniczych w (...) Kombinacie Budowlanym w kolejnych miesiącach 1989 roku. Analiza treści tych angaży wskazuje, że suma wynagrodzeń zasadniczych wnioskodawczyni w (...) Kombinacie Budowlanym za rok 1989 wyniosła (...) starych złotych. Kwota ta powinna być niewątpliwie wliczona do postawy wymiaru składek wnioskodawczyni za rok 1989. Po doliczeniu wymienionej kwoty do wynagrodzenia wnioskodawczyni uzyskanego w roku 1989 z tytułu zatrudnienia w (...) G. (kwota (...) starych złotych -zaświadczenie Rp-7 k.30 akt ZUS), suma wynagrodzeń wnioskodawczyni za rok 1989 wynosi (...) starych złotych. Kwota ta powinna być uwzględniona przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego wnioskodawczyni zgodnie z art.174 w zw. z art.15 powołanej ustawy.

Z powyższych względów orzeczono jak w punkcie I-szym wyroku stosownie do treści dyspozycji art. 477 14 § 2 kpc.

W pozostałej części odwołanie D. S. od decyzji organu rentowego z dnia 7 kwietnia 2014 r. podlegało oddaleniu stosownie do treści dyspozycji art. 477 14 § 1 kpc (punkt II -gi wyroku).

Z przedłożonych przez wnioskodawczynię angaży z lat 1987-1989 wynika bowiem, że w wymienionych latach podwyżki wynagrodzeń w (...) miały miejsce z dużą częstotliwością. Brak zatem przesłanek do przyjęcia,
że wynagrodzenie miesięczne wnioskodawczyni w kwocie (...) starych złotych zamieszczone przez pracodawcę w świadectwie pracy jako ostatnie miesięczne wynagrodzenie wnioskodawczyni, odpowiadało kwotom zarobków miesięcznych wnioskodawczyni już przez cały 1989 rok. Za powyższą oceną przemawia zwłaszcza okoliczność, że w roku 1989 wynagrodzenie zasadnicze wnioskodawczyni było podwyższane cztery razy.

Odwołanie wnioskodawczyni od decyzji organu rentowego z dnia
13 lutego 2015 r. również częściowo zasługuje na uwzględnienie. Z akt ZUS wynika, że w dniu 7 stycznia 2014 r. D. S. wystąpiła do organu rentowego z wnioskiem o ustalenie świadczenia emerytalnego na nowych zasadach z uwzględnieniem kapitału początkowego. W dniu 21 stycznia
2014 r. organ rentowy wydał decyzję odmowną wskazując, że już decyzją
z dnia 30 marca 2009 r. wnioskodawczyni przyznana została emeryturą zgodnie z art. 27 ustawy emerytalnej, a jej wysokość została ustalona zgodnie z art.53 ustawy. Na skutek odwołania D. S. wyrokiem z dnia 13 maja 2014 r. sygn. akt III U 334/14 Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zobowiązał ZUS do przeliczenia emerytury D. S. poprzez obliczenie jej według nowych zasad zgodnie z art.26 w zw. z art.55 ustawy emerytalnej. Apelacja ZUS
od wyroku Sądu Okręgowego została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt III AUa 555/14. Odpisy wyroków sądów obu instancji wypłynęły do ZUS w dniu 27 stycznia 2015 r. Realizując te wyroki decyzją z dnia 5 lutego 2015 r. organ rentowy ustalił wysokość emerytury kapitałowej wnioskodawczyni oraz przyznał wnioskodawczyni wyrównanie emerytury za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. w kwocie (...) zł. Wyrównanie to zostało wypłacone wnioskodawczyni w dniu 25 marca 2015 r. wraz z emeryturą należną za miesiąc marzec 2015 r.

W dniu 11 lutego 2015 r. D. S. wystąpiła do ZUS
z żądaniem naliczenia i wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie kwoty (...) zł. W dniu 13 lutego 2015 r. organ rentowy wydał decyzję odmawiającą odsetek.

(dowód: akta ZUS dot. wnioskodawczyni).

Wbrew zarzutom organu rentowego w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art.118 ust.1„a” powołanej ustawy. Brak bowiem przesłanek do przyjęcia, że organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności
za brak ustalenia wysokości emerytury wnioskodawczyni według zasad kapitałowych – w terminie 30 dni od złożenia przez wnioskodawczynię D. S. stosownego wniosku w dniu7 stycznia 2014 r.
W uzasadnieniu wyroku z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt III AUa 555/14 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wskazał na poglądy doktryny i orzecznictwa,
że zastosowanie art. 26 w zw. z art. 55 ustawy emerytalnej jest dopuszczalne również w przypadku osób, które przed złożeniem wniosku w tej kwestii pobierały z ZUS emerytury ustalone na starych zasadach. Sąd Apelacyjny powołał się na poglądy judykatury wyrażone w uchwale SN z dnia
4 września 2013 r. sygn. akt II UK 23/13, w wyroku SN z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt II UK 143/13 oraz w wyroku SN z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt I UK 411/13.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tych poglądów judykatury nie akceptował i nadal nie akceptuje. Nie zwalnia go to jednak
z odpowiedzialności odsetkowej na gruncie art.118 ustawy emerytalnej
w zw. z art.85 ustawy systemowej.

Z powyższych względów orzeczono jak w punkcie III-cim wyroku stosownie do treści dyspozycji art. 477 14 § 2 kpc.

W pozostałej części odwołanie wnioskodawczyni od decyzji z dnia
13 lutego 2015 r. podlegało oddaleniu. W złożonym odwołaniu od tej decyzji wnioskodawczyni domagała się bowiem odsetek za opóźnienie liczonych już za okres od dnia 1 lutego 2014 r. Nieuprawnione jest również zgłoszone
przez skarżącą żądanie odsetek od zaległych odsetek. Art.482 § 1 kc nie znajduje bowiem zastosowania do odsetek przysługujących za opóźnienie
w wypłacie świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ludwika Pikus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Paluch
Data wytworzenia informacji: