Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III U 588/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2018-11-26

Sygn. akt III U 588/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący – SSO Anna Moskal

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Raszek

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2018 r. w Tarnobrzegu

na rozprawie

sprawy E. A.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o przeliczenie kapitału początkowego i przeliczenie wysokości emerytury

na skutek E. A.

od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 20 lipca 2018 znak: (...)

z dnia 20 lipca 2018 r.znak: (...)

zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, że przyznaje wnioskodawcy E. A. prawo do przeliczenia wysokości kapitału początkowego z uwzględnieniem do jego ustalenia okresu od 29 marca 1972r. do 30 czerwca 1976r. jako okresu składkowego i w konsekwencji do przeliczenia wysokości świadczenia emerytalnego z uwzględnieniem tak przeliczonego kapitału początkowego.

Sygn. akt III U 588/18

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2018r. E. A. złożył wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem okresu zatrudnienia od 29.03.1972r. do 30.06.1976r. na podstawie zeznań świadków.

W następstwie tego wniosku decyzją z dnia 20.07.2018r. znak: (...) organ rentowy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2016r. poz.887 ), po rozpoznaniu wniosku o doliczenie stażu pracy, odmówił ponownego ustalenia kapitału początkowego dla E. A. na dzień 1.01.1999r. Uzasadniał, że przedłożone dowody nie powodują zmiany wartości kapitału początkowego, a dokumenty są mało wiarygodne ze względu na rozbieżność w nazwie zakładu pracy.

Decyzją z dnia 20.07.2018r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R., na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2017r. poz.1383 ze zm.) odmówił ponownego ustalenia wysokości emerytury.

Argumentował, że po przedłożeniu w dniu 13.07.2018r. nowych środków dowodowych wysokość kapitału początkowego nie uległa zmianie. Wskazywał, że dokumenty stwierdzające okres zatrudnienia od 29.03.1972r. do 30.06.1976r. są mało wiarygodne. Zauważył, że nazwa zakładu pracy we wniosku o ustalenie kapitału początkowego jest rozbieżna z nazwą podaną w oświadczeniu i zeznaniach świadków, a nadto brak informacji czy zakład istnieje i czy przechowawca dokumentacji z tego zakładu jest w posiadaniu dokumentów poświadczających zatrudnienie wnioskodawcy.

Od powyższych decyzji odwołanie złożył wnioskodawca wnosząc o ich uchylenie lub zmianę. Wyjaśnił, że do udowodnienia spornego okresu od 29.03.1972r. do 31.03.1977r przedłożył dokumenty tj. zaświadczenie z dnia 19.09.1982r. wydane przez Spółdzielnię (...) w T. O/S. oraz świadectwo pracy wydane w 1977r. przez Spółdzielnię (...), potwierdzające zatrudnienie w (...) w okresie od 1.07.1976r. do 31.03.1977r. oraz zawierające informację, że do zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zaliczeniu podlega zatrudnienie od 29.03.1972r. do 31.03.1976r. w Wojewódzkim Zakładzie (...) oraz od 1.04.1976r. do 30.06.1976r. w Wojewódzkim Zakładzie (...) w R.. Wykonywanie pracy w powyższych okresach potwierdzają świadkowie: K. K. i J. W..

Wnioskodawca przyznał, że przedłożone wcześniej dokumenty zawierały rozbieżności co do prawidłowej nazwy zakładu pracy, ale świadkowie poświadczyli właściwą nazwę i okres jego faktycznego zatrudnienia w tym zakładzie.

Wskazał nadto, że w okresie od 29.03.1972r. do 31.03.1977r. pracował w S. na ulicy (...), gdzie mieścił się zakład pracy nazywany (...) na stanowisku sprzedawcy-rozwoziciela w pełnym wymiarze czasu pracy. Jego praca polegał na tym, że rano ok 4 lub 5 zbierał mleko po okolicznych miejscowościach i rozwoził mleko i artykuły nabiałowe do sklepów.

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 28.08.2018r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w R. wniósł o oddalenie odwołania.

Powołując się na § 22.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.10.2011r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe stwierdził, że środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

Wyjaśnił, że do ustalenia wartości kapitału początkowego nie przyjęto okresu zatrudnienia od 29.03.1972r. do 30.06.1976r. w Wojewódzkim Zakładzie (...) w S. z uwagi na brak wystarczającej i jednoznacznej dokumentacji. Wskazywał, że przedłożone zaświadczenie z 19.09.1982r. zawiera braki formalne tj. brak daty urodzenia wnioskodawcy. W kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych wnioskodawca wskazał, że w okresie od 27.03.1972r. do 31.03.1977r. był zatrudniony w Spółdzielni (...) w S., a zatem istnieje rozbieżność co do zakładu pracy, w którym był zatrudniony. Jednocześnie wyjaśnił, że w oparciu o przedłożoną kopię świadectwa pracy wystawionego przez (...), zaliczył do stażu pracy okres zatrudnienia tam wskazany od 1.07.1976r. do 31.03.1977r.W., że nazwa zakładu pracy we wniosku o kapitał
( Spółdzielnia (...)) jest rozbieżna z nazwą podaną w oświadczeniu i zeznaniami świadków ( Wojewódzki Zakład (...)).

. W świetle powyższych rozbieżności, przy braku informacji czy zakład pracy istnieje, organ rentowy odmówił zaliczenia okresu zatrudnienia od 29.03.1972r. do 30.06.1976r. w Wojewódzkim Zakładzie (...) w S..

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ustalił i zważył, co następuje:

Wnioskodawca E. A. urodził się (...)

W dniu 9.06.2003r. złożył wniosek o ustalenie kapitału początkowego. W kwestionariuszu osobowym dołączonym do wniosku dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych wpisał m.in., że od 27.03.1972r. do 31.03.1977r. pracował w Spółdzielni (...) w S. na stanowisku konwojenta. W załączonym do akt osobowych zaświadczeniu z dnia 19.09.1982r. wpisano, że w Spółdzielni (...) Oddział w S. zatrudniony był od 29.03.1972r. do 31.03.1977r.

Decyzją z dnia 9.06.2004r. znak: (...) ZUS ustalił dla odwołującego wartość kapitału początkowego na dzień 1.01.1999r. na kwotę 125 055,15 zł. Do ustalenia wartości kapitału początkowego przyjęto podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1 102,95 zł, okresy składkowe w wymiarze 25 lat 4 miesiące i 1 dzień oraz nieskładkowe- 7 miesięcy i 29 dni. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 1.01.1989r. do 31.12.1998r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 90,34 %.

Kapitał początkowy był ponownie ustalany decyzjami z dnia 6.04.2018r., 17.04.2018r., 21.06.2018r., 3.07.2018r. Do ustalenia wartości kapitału początkowego nie przyjęto okresu zatrudnienia w Spółdzielni (...) od 29.03.1972r. do 31.03.1977r.

W dniu 26.03.2018r. E. A. złożył wniosek o emeryturę. Decyzją z dnia 23.04.2018r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przyznał mu prawo do tego świadczenia od 15.04.2018r. tj. od daty osiągnięcia wieku 65 lat. W pkt II decyzji –obliczenie wysokości emerytury- wskazano, że do wyliczenia emerytury przyjęto kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąc poprzedzającego miesiąc, od którego przyznano emeryturę, kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwotę środków zewidencjowanych na subkoncie, z uwzględnieniem ich waloryzacji. W ten sposób obliczona emerytura wyniosła 2722,90 zł, przy czym jej wypłata została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia.

W dniu 27.04.2018r. E. A. złożył wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia, dołączając świadectwo pracy wystawione przez (...) Spółdzielnię Mieszkaniową w T. potwierdzające fakt rozwiązania stosunku pracy z dniem 25.04.2018r.

Decyzją z dnia 9.05.2018r. znak: (...) organ rentowy przyznał wnioskodawcy emeryturę od 15.04.2018r. tj. od daty osiągnięcia wieku 65 lat i ustalił jej wysokość zgodnie z art. 26 c ustawy emerytalnej na kwotę (...)

W okresie od 29.03.1972r. do 30.06.1976r. wnioskodawca zatrudniony był w Wojewódzkim Zakładzie (...) w K. P. Terenowa w S. jako konwojent w pełnym wymiarze czasu pracy. Jego praca polegała na rozwożeniu mleka do sklepów. Był wynagradzany wg stawki godzinowej. W tym czasie nie korzystał z urlopów bezpłatnych ani nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności. Na okres tego zatrudnienia przypada odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

W związku z reorganizacją tj.” integracją transportu branżowego” został z tego zakładu przeniesiony do Spółdzielni (...) w S. , gdzie pracował od 01.07.1976r. do 31.03.1977r. Nie wydano mu wówczas świadectwa pracy potwierdzającego wcześniejsze zatrudnienie.

(dowód:

- akta rentowe wnioskodawcy: wniosek o emeryturę k.1, decyzja ZUS O/R. z 23.04.2018r. k.6, wniosek z 27.04.2018r. k.8, świadectwo pracy z 25.04.2018r. k.9, decyzja ZUS O/R. z 9.05.2018r. k.10, zaświadczenie (...) z 19.09.1982r., świadectwo pracy z (...) k.77, decyzje ZUS O/R. z 22.06.2018r. k.23, 12.07.2018r. k. 26 świadectwo pracy z 17.02.1978r. k.23,

- akta kapitałowe wnioskodawcy: wniosek o ustalenie kapitału początkowego k. 1, decyzje ZUS O/R. z dnia 9.06.2004r. k.15,6.04.2018r., 17.04.2018r., 21.06.2018r.,3.07.2018r.

- akta osobowe wnioskodawcy nadesłane przez (...) S.A. w R.,

- akta rentowe świadków,

- zeznania świadków: K. K. i J. W. – zapis nagrania z dnia 26.11.2018r.

- zeznania wnioskodawcy – zapis nagrania z 26.11.2018r.)

Wnioskodawca domagał się uwzględnienia okresu zatrudnienia w Zakładzie (...) w (...).03.1972r. do 30.06.1976r do przeliczenia kapitału początkowego, a w konsekwencji do obliczenia emerytury kapitałowej.

Przepis art. 173 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, że dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. Stanowi on równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone zgodnie z art. 26 ust. 3 dla osób w wieku 62 lat. Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z treścią art. 174 ust. 1 ustawy kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.

Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6,

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5,

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

Przepis art. 6 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, że za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991r. okresy zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego pop ukończeniu 15 lat życia- w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo rentę chorobową.

Wnioskodawca zeznał, że w okresie od 29.03.1972r. do 30.06.1976r. zatrudniony był w Wojewódzkim Zakładzie (...) w S. jako konwojent w pełnym wymiarze czasu pracy, a jego praca polegała na rozwożeniu mleka po sklepach. Był wynagradzany wg stawki godzinowej. W tym czasie nie korzystał z urlopów bezpłatnych ani nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności, natomiast odbywał zasadniczą służbę wojskową. Zatrudnienie w Wojewódzkim Zakładzie (...) w S. ustało w ten sposób, że został przeniesiony do Spółdzielni (...) w S. ( zeznania wnioskodawcy- zapis nagrania).

Razem z wnioskodawcą w Wojewódzkim Zakładzie (...) w K. Oddział w S. pracowali świadkowie: K. K. i J. W., którzy potwierdzili, że E. A. w latach 1972-1976 pracował w w/w zakładzie pracy na stanowisku konwojenta w pełnym wymiarze czasu pracy, nie miał urlopów bezpłatnych ani innych przerw w zatrudnieniu. Z zeznań w/w świadków wynika, że w wyniku reorganizacji pracownicy wymienionego zakładu przeszli do pracy w Spółdzielni (...) w S.. ( zeznania świadków- zapis nagrania).

Sad uznał zeznania świadków za wiarygodny środek dowodowy. W aktach rentowych świadka W. znajduje się potwierdzona kopia legitymacji ubezpieczeniowej, potwierdzająca jej zatrudnienie w Wojewódzkim Zakładzie (...) w K. Oddział w S. od 11.10.1972r. do 05.07.1976r.. Z kolei w aktach rentowych K. K. zalega świadectwo pracy wystawione dnia 22.11.1990r. przez Wojewódzki Zakład (...) w R., gdzie, analogicznie jak w przypadku odwołującego, wpisano, że do okresu zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie podlega zaliczeniu okres pracy w (...) Spółdzielni (...) w S. od 08.03.1969r. do 01.01.1972r. i w (...) w K. P. Terenowa w S. od 01.01.1972r. do 31.03.1976r.

Ma rację organ rentowy, że wnioskodawca w różnych dokumentach podawał różne nazwy swojego zakładu pracy w spornym okresie.

W kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych wskazał, że w okresie od 27.03.1972r. do 31.03.1977r. był zatrudniony w Spółdzielni (...) w S., co było zgodne z zaświadczeniem z dnia 19.09.1982r., które zostało zakwestionowane przez organ rentowy z uwagi na brak podania daty urodzenia. Nazwa zakładu pracy zawarta we wniosku o kapitał ( Spółdzielnia (...)) jest rozbieżna z nazwą podaną w oświadczeniu i zeznaniami świadków, gdzie za ten sam okres podano Wojewódzki Zakład (...) w S. podawali.

Sąd działając z urzędu zwrócił się o akta osobowe odwołującego do (...) S.A. w R., który przechowywał akta osobowe wnioskodawcy z lat 1976-1978.W aktach tych znajduje się wypełniony przez E. A. dnia 18.04.1977r.kwestionariusz osobowy, w którym wpisał, że w okresie od 27.03.1972r. do 31.03.1977r. zatrudniony był w Spółdzielni (...), natomiast w życiorysie z tych akt, datowanym na 14.04.1977r. podał, że w 1972r. podjął pracę w Wojewódzkim Zakładzie (...) w K. O/S., gdzie pracował do 30.06.1976r. Podał tam również, że w związku z reorganizacją transportu przeniesiono go do Spółdzielni (...) Oddział w S., gdzie pracował od 1.07.1976r. do 31.03.1977r. W aktach tych znajduje się także pismo z 23.05.1977r., gdzie umieszczono notatkę, iż okresu zatrudnienia od 29.03.1972r. do 30.06.1976r. nie zaliczono do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego z powodu brak trybu zwolnienia. Zdaniem Sądu oznacza to, że sam okres zatrudnienia był wtedy niesporny. Wprawdzie nie było wiadomo w jaki sposób stosunek pracy uległ rozwiązaniu, jednak z powyższych zapisów wynika, że niewątpliwie istniał. Skoro był taki wpis to oznacza, że istniały wówczas dowody potwierdzające zatrudnienie wnioskodawcy od 29.03.1972r. do 30.06.1976r.

Potwierdza fakt tego zatrudnienia również zalegające w tych aktach zaświadczenie z dnia 08.01.1978r. wystawione przez Spółdzielnię (...) w T. Oddział w S. wyjaśniające, że E. A. był dnia 01.07.1976r. przekazany do pracy w Spółdzielni (...) Oddział w S. „ w ramach integracji transportu branżowego”.

W ocenie Sądu w/w początki dowodu na piśmie oraz zeznania świadków potwierdzają, że istotnie wnioskodawca w okresie od 29.03.1972r. do 30.06.1976r. był zatrudniony w Wojewódzkim Zakładzie (...) w K. O/S.. Z zeznań świadków jak i samego wnioskodawcy wynika, że była to praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Wobec powyższego okres ten podlega zaliczeniu do stażu pracy jako okres składkowy na podstawie przepisu art. 6 ust 2 pkt 1 lit. a ustawy.

Mając powyższe na uwadze należało przyznać wnioskodawcy prawo do przeliczenia wysokości kapitału początkowego z uwzględnieniem do jego ustalenia okresu od 29.03.1972r. do 30.06.1976r. jako okresu składkowego i w konsekwencji do przeliczenia wysokości świadczenia emerytalnego z uwzględnieniem tak przeliczonego kapitału początkowego. Skoro odwołujący pobiera emeryturę z art. 24 ustawy, co do której zgodnie z art.25 ust.1 podstawę obliczenia stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185, to w konsekwencji ma on także prawo do przeliczenia wysokości świadczenia emerytalnego, z uwzględnieniem tak przeliczonego kapitału początkowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 477 14 § 2 kpc, zmienił zaskarżone decyzje.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Kondrat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Moskal
Data wytworzenia informacji: